حکومت امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل تنها ماند

حکومت امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل تجرید شد.