گروپ تروریستی که تلاش در دخول به افرین دارند

گروپ تروریستی که تلاش در دخول به افرین دارند

این گروهکها از جانب نیروهای توپخانه یی ترکیه عقب رانده شدند.