افزایش تعداد کشته شده گان آتش سوزی در کالیفورنیا

تعداد کشته شده گان آتش سوزی در کالیفورنیا رو به افزایش است