افزایش تعداد کشته شدگان در طوفان شاهین که به عمان رسید

تعداد قربانیان طوفان فالکن که عمان را هدف گرفته است افزایش یافت