فروریختن سقف یک مرکز خرید وفروش در مکسیکا

فروریختن سقف یک مرکز خرید وفروش در مکسیکا