فرانسه٬ با درهم ریختن حسابهایش درلیبیا بالای تورکیه خشمگین است

فرانسه٬ با درهم ریختن حسابهایش درلیبیا بالای تورکیه خشمگین است