فعالیت های کشتی حفاری یاووز در مدیترانه شرقی قانونی و مشروع می باشد

اعلامیه یی وزارت امورخارجه تورکیه دررابطه با فعالیتهای اکتشاف وحفاری کشتی یاووزدرمدیترانه شرقی

وزارت امور خارجه تورکیه در رابطه با فعالیت های اکتشاف و حفاری کشتی یاووز در مدیترانه شرقی بیانیه ایی صادر کرد.