دیاربکر به مرکز جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است

دیاربکر به مرکز جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است