دومین دور اجلاس سه گانه سوریه در استانبول تدویر می یابد

دومین دور اجلاس سه گانه سوریه در استانبول تدویر می یابد