درحمله مسلحانه دریک مکتب در فلوریدای آمریکا 17 تن جان باخت

درحمله مسلحانه  دریک مکتب در فلوریدای آمریکا 17 تن جان باخت