در ایتالیا دو عراده ریل با همدیگز تصادم کرد

 

درایتالیا دوعراده ریلی که دربین راه گالوگنانو وسان دوناتو رفت وآمدداشتند، درمنطقه جنوبی پوگلیا با هم دیگر تصادم کرده است.

 در این حادثه که به تعداد 10 تن زخم برداشتند، به دلیل عدم رعایت یکی از ریلها به اشاره چراغ سرخ امنیتی بوده است.