در ایالات متحده امریکا تنشها در حال اوج گیری است

در ایالات متحده امریکا تنشها در حال اوج گیری است