در سرقنسولگری هالند بیرق ترک به اهتزاز در آمد

در سرقنسولگری هالند از سوی فردی که هویت وی هنوز نامعلوم میباشد، پرچم ترکیه به اهتزار درآورده شد.