در شهر مالیزیا به تعداد بیشتر از صد سنگ پشت نجات داده شد

مقامات مالیزیاییی به تعداد صد ها تن سنگ پشت را که گمان میروزد از مدغاسکر به سرقت برده شده است را نجات دادند.

عملیات نجات نسل سنگ پشتهایی که دارای قیمت  280 هزار دالری امریکایی میباشد در میدان هوایی بین المللی کوالالامپور انجام داده شد.

بر اساس بیان مقامات مسئول این سنگ پشتها در مالیزیا به صفت حیوانات خانگی و مواد غذایی بفروش رسانیده میشد.