در حملات اسرائیل شمار زیادی از کودکان فلسطینی شهید شدند

در حملات اسرائیل شمار زیادی از کودکان فلسطینی شهید شدند