در بوچا از یک سلاح مرگبار به نام فلشت استفاده کردند

در بوچا از یک سلاح مرگبار به نام فلشت استفاده کردند