ادامه تظاهرات در هنگری

ادامه تظاهرات در هنگری

هزاران نفر در بوداپست پایتخت هنگری اصلاح قانون اساسی را مورد اعتراض قرار دادند