ادامه موفقانه عملیات شاخه زیتون

عملیات شاخه زیتون نیروهای مسلح تورکیه در خاکهای سوریه با موفقیت تمام ادامه دارد.