چرا به ترکیه نقل مکان کردم

چرا به ترکیه نقل مکان کردم