چهارمین روز عملیات نظامی شاخه زیتون

چهارمین روز عملیات نظامی شاخه زیتون

عملیات نظامی شاخه زیتون تورکیه در عفرین وارد چهارمین روز خود شد