بازتابهای رفتار ناشایست هالند در مطبوعات اروپا

 

جنجالهای دیپلماتیک دیروز در هالند در مطبوعات اروپا انعکاس یافت

برخورد های ناشایست  وبه دور از هر گونه اخلاق دیپلوماتیک دیروز در هلند در مطبوعات اروپا انعکاس یافت.