بازتاب تلاشهای تورکیه برای تامین آتش بس در ایدلیب درکنفرانس سازمان ملل

بازتاب تلاشهای تورکیه برای تامین آتش بس در ایدلیب درکنفرانس سازمان ملل