برخورد شجاعانه جوان تورک بخاطر نجات یک همشهری

برخورد شجاعانه جوان تورک بخاطر نجات یک همشهری کهنسالش در ولایت قاره بوک تورکیه