برخورد جسورانه خانم مسلمان در مقابل شخص حمله کننده بریهودیان درمیترو

برخورد جسورانه خانم مسلمان در مقابل شخص حمله کننده برا خانواده یهودی در میترو