بکس مکتبی آفتابی مایه روشنایی به اطفال گردید

در افریقای جنوبی بکس پشتی مکتبی جدیدا تولید شده از مواد زباله یی، که دارای خصوصیت ذخیره انرژی آفتاب میباشد، برای اطفال آنکشورمایه استفاده از نور در شبانگاه گردید.

درسایه بکسهای تولیده شده از مواد زباله یی بدور اندخته شده، اطفال خانواده های فقیراز شکنجه آموزش و اجرای کار خانگی شان در پرتو نور شمع رهایی یافتند.