به تحقیق که ظلم ظالمان روزی پایان خواهد یافت

 

پولیس اسرائیلی با مردم فلسطینی چنان برخورد ظالمانه یی راانجام میدهد که قابل تحمل نیست