به پوهنتون پرم در روسیه حمله مسلحانه صورت گرفت

به پوهنتون پرم در روسیه حمله مسلحانه صورت گرفت