به میتینگ استانبول لوی درستیز ترکیه نیز اشتراک نمود

به میتینگ استانبول لوی درستیز ترکیه نیز اشتراک نمود