به چه دلیل افغانستان برعلیه طالبان نه جنگید؟

به چه دلیل افغانستان برعلیه طالبان نه جنگید؟