آزمایش راکت «حصار-A تورکیه با موفقیت انجام شد

آزمایش راکت «حصار-A تورکیه با موفقیت انجام شد