آزمایش موفقیت آمیز اولین راکت ملی هوا به هوای بوزدوغان

 

اولین آزمایش راکت ملی هوا به هوای بوزدوغان تورکیه با موفقیت انجام یافت.