آیا او یک روزنامه نگاراست و یا یک تروریست پ.ک.ک ای؟

آیا او یک روزنامه نگاراست و یا یک تروریست پ.ک.ک ای؟