آیا تورکیه میخواهد درمسابقه فضایی شرکت کند؟

آیا تورکیه میخواهد درمسابقه فضایی شرکت کند؟