آتش سوزی‌های کلورادو صدها خانه را سوزاند و سبب تخلیه هزاران نفر شد

آتش سوزی‌های کلورادو صدها خانه را سوزاند و سبب تخلیه هزاران نفر شد

هزاران نفر پس از آتش‌سوزی در ایالت کلورادو آمریکا که صدها ساختمان را ویران کرد وفضای اینکشور را با دود نارنجی آمیحته با سیاهی در بخش‌هایی از این ایالت پوشانید، مردم از شهرها تخلیه شدند. والی کلورادو در این منطقه وضعیت فوق العاده اعلام کرد.


برچسب ها: