آلتون از شرکت های رسانه های اجتماعی خواهان عدم همکاری با سازمان های تروریستی شد

آلتون از شرکت های رسانه های اجتماعی خواهان عدم همکاری با سازمان های تروریستی شد