آلمان عجله میکند تا هرچه زودتر از شر گاز روسیه خلاص شود

آلمان عجله میکند تا هرچه زودتر از شر گاز روسیه خلاص شود