آذربایجان به آزادسازی پیهم مناطق تحت اشغال ادامه می‌دهد

 قوای توپخانه  ای اردوی آذربایجان مواضع نیروهای ارمنستان را در هم کوبید