۶۰ سال قبل از امروزدر۲۷می۱۹۶۰دیموکراسی تورک با کودتا مواجه شد

۶۰ سال قبل از امروزدر۲۷می۱۹۶۰دیموکراسی تورک با کودتا مواجه شد