۲۰۲۰ ، سال برادری تورکیه و آذربایجان شد

 ۲۰۲۰ ، سال برادری تورکیه و آذربایجان شد