وقوع این حادثه حتمی است

زینه اش را بالای میز گذاشت و باید که حادثه به وقوع میپیوست. شخصی که در ایالات متحده امریکا میخواست ابروهای بام خویش را پاک کند، برای اینکه بتواند به بالای بام برسد به کار جالبی دست زد. قسمیکه بالای میزی که در باغچه خویلی اش بود میزی دیگری را  گذاشته وزینه را نیز بالای میز دومی قرار داده بعدا خودش بروی ان خزیدن گرفت. وقوع همچو حادثه یی در اینچنین حالات ناگزیر است.