سوسماری که به خانه داخل شده بود اینطور بیرون رانده شد

سوسماری که به خانه داخل شده بود اینطور بیرون رانده شد

در آسترالیا هنگامیکه درب خانه باز مانده بود، مهمان ناخوانده یی به داخل خانه شده و با استفاده از ریسمان تلاش به اخراج آن میشود.