رویت شهاب سنگ  بر فراز انگلستان و فرانسه

رویت شهاب سنگ  و میتیور بر فراز انگلستان و فرانسه

شهاب سنگی در حال روشن شدن شب در منطقه برتون فرانسه و بخش هایی از انگلستان مشاهده شده است.