پیام «من خوب هستم» علینا، دخترخارق العاده ای که بعداز 248 ساعت اززیرآورا برآمد.