مسابقه قایق رانی با قایق های کدویی درآمریکا

تولید کنندگان کدویی های غول آسا در Tualatin، چهارده سال قبل مسابقه قایق رانی با قایق های ساخته شده از کدو را آغاز کردند