مهمان ناخواسته در مسجد حین اقامه نماز

 

در ترکیه در جریان تقریر نماز جمعی نماز گزاران، بازی یک پک شوخ توجه ملیونها را در سوسیال میدیا را بخود جلب کرد.