مهمان ناخواسته در ماشین موتر

 

در آسترالیا مهمان ناخواسته در ماشین موتر به استراحت پرداخته.

این مهمان ناخواسته صاحت موتر با مشکل بیرون میراند.