مهمان نا خواسته یی در فلسطین

 

مارگیر فلسطینی با یک اقدام فوق العاده خطرناک مهمان ناخواسته اش را بدام انداخت