جوانی برای مسابقه با میترو در لندن

جوانی برای مسابقه با میترو در لندن

این جوان درمتروی لندن در یک ایستگاه از قطار میترو بیرون میشود و در ایستگاه بعدی برای رسیدن به میتروبا سرعت سرسام آوردوش با میترو مسابقه میدهد