فوک آبی به غواصی که در زیر آب با آن روبرو شد حمله کرد

 فوک آبی به غواصی که در زیر آب با آن روبرو شد حمله کرد

یک غواص از لحظه ای که یک  فوک آبی خاکستری وحشی خود را در حین شیرجه زدن در بحر شمالی انگلستان در آغوش می گیرد ، فیلمبرداری کرد. غواص بن بورویل گفت که با فوک های موجود در منطقه آشنا است ، زیرا نزدیک به 20 سال است که غواصی می کند.