برای پرسیدن راه هلیکوپتر را نشست دادند

 

 این تصاویری که در قزاقستان عکسبرداری شده، میبینید که سربازی برای پرسیدن راه خویش بطرف کامیونی میرود و از دریور کامیون راه را میپرسد. و بعدا نیز دوباره بطرف هلیکوپتر رفته پرواز مینماید.